Usluge

 • Nekretnine i njihovo korišćenje
 • Izrada ugovora o kupoprodaji
 • Opterećenje i upis prava korišćenja nekretnina
 • Pravo korišćenja i stambeno pravo
 • Porez na zaradu od parcela
 • Prodaja nekretnina
Kontakt: Advokat Dr. Marianne Schaub-Hristić i advokat Karin Hochl
 • Partnersko pravo, konkubinat
 • Planiranje porodice kod istopolnih parova (uključujući međunarodne veze)
 • Saradnja sa krovnim udruženjem Porodice duginih boja (Dachverband Regenbogenfamilien) i organizacijom Family Project
 • Promena imena i prilagođavanje pola
 • Ugovor o imovini, testament, ugovor o nasledstvu
 • Poreska i pravna pitanja vezana za staranje u starosti
Kontakt: Advokat Karin Hochl
 • Predbračni ugovor, testament, testamentarni ugovor
 • Nalog o staranju u starosti ( gubitak poslovne sposobnosti), odluka pacijenta
 • Podela nasledstva, upravljanje zaostavštvinom
 • Izvršavanje testamenta, zastupanje naslednika u ostavinskom i drugim postupcima
 • Prodaja nekretnina, likvidacija zaostavštvine (uklj. umetnička dela i kolekcionarske objekte)
 • Tužbe radi deobe nasledstva, tužbe radi sniženja i povećanja naslednog dela i odbrana od istih
 • Savetovanje u vezi sa poreskim pitanjima
Kontakt: Advokat Karin Hochl
 • Koncepcija ugovora, provera i pregovori u vezi sa zaključenjem ugovora
 • Savetovanje kod realizacije, tumačenja i analize ugovora
 • Izrada i ažuriranje ugovornih modela primerenih potrebama
 • Obrasci ugovora i Opšti uslovi poslovanja (AGB)
 • Izvršenje ugovornih prava i potraživanja
Kontakt: Advokat Dr. Marianne Schaub-Hristić i Advokat Stephanie Knutti
 • Penziona kasa i stub 3a
 • Starosno i nasledničko osiguranje (AHV) i dodatna plaćanja
 • Odluka pacijenta i nalog o staranju u starosti
Kontakt: Advokat Karin Hochl
 • Naplata potraživanja putem prinudne naplate i u postupku stečaja
 • Postupak uklanjanje pravnih prepreka u postupku prinudne naplate
 • Osiguranje imovine posredstvom zaplene
 • Izvršavanje stranih sudskih odluka i drugih dužničkih instrumenata
Kontakt: Advokat Dr. Marianne Schaub-Hristić i advokat Karin Hochl
 • Savetovanje u vezi sa imovinsko-pravnim odnosima bracnih i vanbracnih partnera
 • Odvojeni život (Sporazum o razdvajanju)
 • Razvod braka (konvencija o razvodu), uključujući i međunarodne veze (IPRG)
 • Imovinski sporovi
 • Prodaja ili prenos nekretnina
 • Poreska i pravna pitanja vezana za staranje u starosti
 • Regulisanje izdržavanja
Kontakt: Advokat Karin Hochl
 • Radni ugovori
 • Pravna zastita kod otkaza ugovora o radu, izjave o otpuštanju
 • Potraživanje neispaćenih zarada
Kontakt: Advokat Dr. Marianne Schaub-Hristić
 • Savetovanje o surogatnom materinstvu (SAD)
 • Priznavanje u Švajcarskoj roditeljskih odnosa nastalih u inostranstvu putem surogatnog materinstva
Kontakt: Advokat Karin Hochl
 • Savetovanje za izdavaoce (zakupodavce) nekretnina i agencije za upravljanje nekretninama
 • Izrada i zaključivanje ugovora o zakupu nekretnina
 • Povećanja stanarine nakon (generalnog) renoviranja
 • Izvršenje prava i obaveza iz ugovora o zakupu nekretnina
 • Procedura u slučaju postojanja nedostataka na objektu zakupa
 • Procedura u slučaju kasnjenja plaćanja od strane stanara(zakupca)
 • Otkazivanje ugovora o zakupu nekretnina
 • Naplata neplaćene stanarine
 • Zastupanje pred arbitražnim organima i sudovima
 • Postupak prinudnog iseljenja
Kontakt: Advokat Dr. Marianne Schaub-Hristić
 • Preterane emisije (buke)
 • Drveće i žbunje u susedskom pravu
 • Prava i obaveze iz suvlasništva nad nekretninama
 • Osporavanje odluka zajednice vlasnika nad nekretninama
Kontakt: Advokat Dr. Marianne Schaub-Hristić
 • Oblikovanje i zaključivanje ugovora o delu i ugovora o arhitektonskim uslugama
 • Unos, brisanje založnih prava iz oblasti građevinskog zanatstva
 • Izvršenje potraživanja iz ugovora o delu
 • Nedostaci izvršenim radovima / Žalbe povodom nedostataka
 • Naknadna dorada
 • Preterane emisije (buke)
Kontakt: Advokat Dr. Marianne Schaub-Hristić