Marianne Schaub-Hristić

Advokat, Dr. iur.

Obligaciono ( ugovorno) pravo

 • Koncepcija ugovora, provera i pregovori u vezi sa zaključenjem ugovora
 • Savetovanje kod realizacije, tumačenja i analize ugovora
 • Izrada i ažuriranje ugovornih modela primerenih potrebama
 • Obrasci ugovora i Opšti uslovi poslovanja (AGB)
 • Izvršenje ugovornih prava i potraživanja

Radno pravo

 • Radni ugovori
 • Pravna zastita kod otkaza ugovora o radu, izjave o otpuštanju
 • Potraživanje neispaćenih zarada

Prinudna naplata i uklanjanje pravnih prepreka u postupku prinudne naplate

 • Naplata potraživanja putem prinudne naplate i u postupku stečaja
 • Postupak uklanjanje pravnih prepreka u postupku prinudne naplate
 • Osiguranje imovine posredstvom zaplene
 • Izvršavanje stranih sudskih odluka i drugih dužničkih instrumenata

Stvarno pravo(imovinsko- pravni odnosi)

 • Nekretnine i njihovo korišćenje
 • Izrada ugovora o kupoprodaji
 • Opterećenje i upis prava korišćenja nekretnina
 • Pravo korišćenja i stambeno pravo
 • Porez na zaradu od parcela
 • Prodaja nekretnina

Stanarsko pravo

 • Savetovanje za izdavaoce (zakupodavce) nekretnina i agencije za upravljanje nekretninama
 • Izrada i zaključivanje ugovora o zakupu nekretnina
 • Povećanja stanarine nakon (generalnog) renoviranja
 • Izvršenje prava i obaveza iz ugovora o zakupu nekretnina
 • Procedura u slučaju postojanja nedostataka na objektu zakupa
 • Procedura u slučaju kasnjenja plaćanja od strane stanara(zakupca)
 • Otkazivanje ugovora o zakupu nekretnina
 • Naplata neplaćene stanarine
 • Zastupanje pred arbitražnim organima i sudovima
 • Postupak prinudnog iseljenja

Suvlasnistvo nad nekretninama i susedsko pravo

 • Susedska prava i obaveze
 • Preterane emisije (buke)
 • Drveće i žbunje u susedskom pravu
 • Prava i obaveze iz suvlasništva nad nekretninama
 • Osporavanje odluka zajednice vlasnika nad nekretninama

Ugovor o delu i privatno građevinsko pravo

 • Izrada i zaključivanje ugovora o delu i ugovora o arhitektonskim uslugama
 • Unos, brisanje založnih prava (tereta)iz oblasti građevinskog zanatstva
 • Naplata potraživanja iz ugovora o delu
 • Nedostaci u vezi sa izvršenim radovima / Žalbe povodom nedostataka
 • Naknadna dorada
 • Preterane emisije (buke)

Jezici

Nemački, srpski / hrvatski, italijanski, francuski, engleski

Obrazovanje

2004
Ciriška licenca advokata
2002
Doktorat Univerziteta u Cirihu
2000
Diplomiranje (Lizenziat)

Stručno usavršavanje

Sept. 2013
Dan zajedničkog vlasništva nad nekretninama u Lucernu (Luzerner Tag des Stockwerkeigentums) 2013
Sept. 2013
Prenos prava i obaveza na treća lica u skladu sa članom 263 OR (stručna grupa za stanarsko pravo)
Okt. 2012
Stanarsko pravo i pravo nekretnina – proceduralni aspekti (Skup Univerziteta u Sent Galenu)
Feb. 2012
Prinudno iseljavanje u skladu sa članom 257 ZPO (stručna grupa za stanarsko pravo)
Jan. 2012
Izmene u pravu nekretnina (konferencija SJVZ)
Juni 2010
Konferencija posvećena švajcarskom Zakonu o parničnom postupku (ZPO) Fondacije za pravno stručno usavršavanje u Cirihu
Nov. 2009
Komercijalni najam prostorija
Mai 2008
Dan praktičara u građevinskom pravu

Sporedne aktivnosti

od 2018
Član komisije za “Enteignungen, Gebäudeversicherung und Brandschutz des Kantons Schaffhausen”
od 2008
Komentator pri službi push-service portalaweblaw.ch u oblasti stanarskog prava i prava zakupa nekretnina – www.push-service.ch
od 2008
Medijator (predstavnica izdavaoca nekretnina) pri arbitražnom organu u oblasti najma i zakupa nekretnina u okrugu Andelfingen
2006 – 2018
Član komisije za reviziju opštine Andelfingen

Profesionalne aktivnosti

od 2006
Partner u advokatskoj kancleraiji Schaub Hochl
2005 – 2007
Šef pravne službe jedne od organizacija za upravljanje nekretninama na području cele Švajcarske, sa sedištem u Vinterturu
2004 – 2005
Avdokat u jednoj od advokatskih kancelarija u Vinterturu
2004
Pravnica kadrovske službe jedne od organizacija za upravljanje nekretninama na području cele Švajcarske, sa sedištem u Vinterturu
2001 – 2003
Sekretar-pravnik pri jednom od Okružnih sudova u kantonu Cirih; Rukovodilac arbitražnog organa u oblasti najma i zakupa nekretnina
2001
Pravna službenica u odeljenju za štete iz osiguranja pri jednom od društava za pravno osiguranje, Cirih

Članstvo

 • Ciriška advokatske komore, švajcarska advokatska komora
 • Asocijacija «Dežurstvo – krivična odbrana»
 • Stručna grupa za stanarsko pravo Ciriške advokatske komore
 • Stručna grupa za građevinsko pravo Ciriške advokatske komore
 • Asocijacija vlasnika kuća za Vintertur i okolinu
 • Pravna služba Pro Juventute, oblast ugovornog prava
 • Poslovna asocijacija za region Andelfingen

Themen